تبلیغات
همسران اول - با کفش های خدا ...

همسران اول

تقدیم به تمام بانوان سرزمینم

با کفش های خدا ...

به نام آن که جان را فکرت آموخت .

سخنی چند با مخاطبین عزیز

سلام دخترای خوب،قبل از این که مطالب این پست را بخوانید ،خواهشمندم پست "خاطره نویسی در فضای مجازی "رادر همین وبلاگ دوباره مطالعه بفرمایید .

ابتدا عرض کنم این وبلاگ را در میان چندین وبلاگ به دو دلیل برای همراهی انتخاب کردم .

1-هدف نویسندگان محترم وبلاگ آگاهی بخشی است نه موضع گیری فردی ویا خود ستایی

2-صداقت در کلام

روی سخنم با دختران عزیزی است که خواننده هر دو وبلاگ بانوان اول ودوم اند وسوالات متعددی ، ذهنشان را درگیر نموده است .

تعجب نکنید ،این بگو مگو ها ،کشمکش ها،رمز گشایی ها،نقد کردن ها،توهین ها،اتهام ها،جسارت ها،لازمه ی  یک زندگی موازی نه تنها در فضای مجازی بلکه دنیای واقعی است .

با زنی به نام "هوو"که داستانها در مورد این جنس زن خوانده اید وامری کاملا طبیعی ،قابل انتظاروبررسی وتفکر است . آنچه در بطن این رفتارها نهفته است ،پذیرش واقعیت ِ مواجه بودن این بانوان در زندگی ای سراسر درد ، ناآرام ،مشوش ،پراسترس وپر از خیانت ،جنایت ،اتهام و....است که بیشترین انرژی ای که لازمه یک زندگی نرمال وبه هنجار برای تلاش وخدمت به مردم وتربیت صحیح فرزندان ولذت از آرامش با هم بودن است ،صرف درگیری وراندن دیگری و...می شود . گویا در این وادی صورت مسئله کاملا پاک شده است وآن "ارزش انسانیت "انسانهاست که برای تصاحب یک انسان جایز الخطا (مرد) همچون خود تلاش کرده اند .انسانی که لیاقت های کافی ووافی اگر میداشت صرف خدمت به خانواده ،مردم وارتقاء ارزش های متعالی ولذت ها وموهبتهای مشروع وطبیعی میکرد . واما بعد...

آنچه بنده را واداشت که "حق دفاع از خود وتوضیح "را از نویسندگان این وبلاگ گرفته ودر مقام یک مادر و زن این مطالب را عرض کنم ،به این خاطر است که برای هر دو گروه، حقیقت تلخ تکراری را یادآور شوم وآن را در دو بخش میگویم :

فضای مجازی :

در فضای مجازی مطرح شدن این "حق"که "زندگی خصوصی من "، "خانه من" ، "خاطرات من"،وعمومی کردن وقابل دسترس بودن برای هر نوع افکاری ،انتظاری نا معقول است و اگر کسی خود را در معرض قضاوت دیگران بگذارد ،در دنیایی که حق انحصار کتاب وفیلم وسی دی ومقاله واختراع و...با توجه به تنوع افکار واندیشه در مورد" حقوق و حفظ حریم "رعایت نمی شود،حق انحصاری منزل مجازی که مورد قضاوت جمعی است امری دور از ذهن نیست وقابل پیش بینی .

خاطره نویسی به لحاظ رعایت نویسنده برای ((عدم شناسایی توسط آشنایان ومزاحمت ،مظلوم نمایی برای جلب آرا مخاطیبن ،معدوم کردن وسانسور اشتباهات وگناه وکوتاهی وتوجیه و...))باعث میشود در مسیر خاطره نویسی دچار تناقض شود که از دید خوانندگان پنهان نمانده وبه مرور زمان مخاطبین را از دست میدهد وصدای اعتراضشان بلند میشود .مخفی کردن گوشه ها ولایه های مسائل بحث برانگیز ذهن مخاطب هوشیار را مشغول میکند .

واما نیت " خاطره نویسی عمومی " نه خصوصی

به نمایش گذاشتن زندگی برای دیگران به بهانه درد دل یا ابراز خوشبختی ورضایت از زندگی که همگان بدانند وآگاه باشند ،اگر هدف آموختن روشهای صحیح زندگی ونیت خیر نباشد یک رفتار غیر قابل قبول ودر برخی بیمار گونه محسوب میشود .یا هدف برانگیختن حس حسادت در دیگران ولذت بردن از فخر فروشی در بیان زندگی تفریحات ،امکانات ،لذت های زناشویی است ویا تخلیه کینه ،عقده هااز کشمکش های زندگی با همسر و...در مورد اول ،متاسفانه بیان خصوصی ترین رفتارهای زناشویی که حتی از چشم فرزندان مستور است نوعی اشاعه فساد وتحریک ج.ن.سی خوانندگان وبیان لذتهایی که اگر کامل وحقیقی می بود در بستر عیش می ماند و جار زده نمیشد .طرح آن یا به دلیل عدم ار.ض.ا ورضایت مندی کامل است که در این منزل رویایی جایگزین میشود ویا عادت برخی زنان به فخر فروشی ودگر آزاری است .ودر مورد درد دل کردن ،اگر گرفتن مشاوره برای حل مشکل واستفاده از تجارب دیگران است که راهنمایی برخی افراد معلوم الحال ونابلد متاسفانه عواقب سنگینی را برای فرد وخانواده او رقم زده ومنجر به اختلاف بیشتر وجدایی و....شده است که اگر هوشیارانه مدیریت نشود نویسنده بیشترین آسیب را خواهد دید .

واماخاطره نویسی توسط بانوان دوم ،نوشتن خاطره به نیت "ترویج چند همسری"وطلب حق مساوی ویا مرد گمراه را حق خود دانستن با عناوینی چون بی کفایتی زن اول و.... مخاطبین متمایل به این نگرش ومخالفین ومنتقدین را برای قضاوت به وبلاگ خود کشانده وطبیعی است که مخالفان ورود به حریم زنی دیگر را امری غیر انسانی واخلاقی دانسته ونسبت به آن عکس العمل نشان داده و در محدود کردن وبلاگ وجلوگیری از گسترش این نگرش هر گونه تلاش را حق خود بدانند وبا نوشتن خاطرات زندگی زنان زخم خورده وزندگی خود مخاطبین را با وضعیت نا همگون وبیمار گونه زن دوم وسلب آسایش از او وفرزندانش را فریاد بزنند .گرچه همسر خود را مقصر بداند ومشکلات زندگی را انکار یا تایید کند .پس دفاع از این حریم در فضای مجازی امری طبیعی وقابل پیش بینی است .

دردنیای واقعی

جامعه نمونه گسترده این نگرش است . زنی یا مردی که زندگی خود را به قضاوت دیگری گذاشته وفرد سودجو را ناخواسته وارد زندگی وحریم خود کرده از مسائل زندگی رمز گشایی می کند .فرد سودجو چالش زندگی را می یابد و وارد حریم او می شود وزن از حریم خود دفاع میکند .راندن فرد فرصت طلب منجر به ورود به حریم خصوصی ومخفی زن دوم شده او را کشف وشناسایی کرده وخوشی چند ساعته را از او سلب می کند .شاید سالیان سال هر سه در جهنمی که ساخته شد دست وپا میزنند .(مرد شروع کننده بازی وزن دوم ادامه دهنده است ) فرزندانی از حق طبیعی لذت پدر ومادر ی آرام ومهربان به یکدیگر محروم می شوند .

زن دوم از زندگی نرمال وآرام وطبیعی وقابل قبول جامعه جا میماند وجوانی خود را به پای مشکلات زندگی دیگری می ریزد وکامی شیرین از آن نمیبرد . زندگی در حبابی که هر آن احتمال تر کیدگی دارد واسترس آن خواب راحت به چشمانش نمی آورد وجزء مصرف کنندگان داروهای آرامبخش ومراجعان می باشند .دنیایی از حقارت وحسد وحرص وتنهایی ومطرود از جامعه و...که در مقابل یک لحظه ا. ر.ض.ای جن.س.ی والبته عاطفی واقعی که در این زندگی یافت نمیشود ،نیارزد.وشاید به ماهی یا سالی نکشد وزن دوم دوباره در جامعه رها شده وبه دنبال حریم دیگری باشد .

دختران خوب :
آنچه از این وبلاگ ها میتوان آموخت و به عنوان یک تجربه عینی میتوان در نظر گرفت این است که :
- برخی آدمها ، بی مهابا و بدون رعایت اخلاق ج.ن.سی خود را در معرض قضاوت دیگران می گذارند وادعا می کنند که "قضاوت با خداست "اما خود قضاوت میکنند ،حریم می شکنند ،آن حریم را بررسی میکنند ،سرک می کشند ،به چالش میبرند وارد میشوند وتصاحب میکنند .
- هر کس حریم زندگیش شکسته شود ومزاحمی وارد شود ، حق صاحب خانه دفاع از حریم است .
- هر کس مزاحمی را از حریم براند ، حق همسایه بر گردن اوست تا وی رانیز از خطر تجاوز آگاه کند.

- هر کس مزاحمی وارد حریمش شد وجان وروان فرزندانش را تهدید کرد ، حق بر گردن اوست تا فرزندان را از آسیب روانی وجانی نجات دهد .
 - هر کس جامعه را در معرض خطر فروپاشی خانواده ها دید بر اساس سخن حق "کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته "نسبت به جامعه خود بی تفاوت نباشد وهر خدمتی از او ساخته است دریغ نکند .
 - هر کس تجربه ای از زندگی فردی که کمک به روشن شدن مسیر انتخاب صحیح فرزندان در تشخیص درست معیارها ،خانواده ها،و...در ازدواج بشود ،دریغ و کوتاهی نکند .
در این راه زیبنده است اتهامات ، تعرض ها، توهین هاوقضاوت های افراد معلوم الحال را به جان بخرد ودر این مسیر موفق نخواهد بود، مگر" با کفشهای خدا " گام بردارد .  
در خاتمه ،  اسلام ، دین پاکی ونجابت است ناب وخالص وحقیقت .همه قوانین آن برای انسا نهایی است که ایمان آورده اند ومزین به اخلاق الهی ومملو از عبودیت وبندگی واقعی اند .اما در مسیر راه از حسد بد اندیشان، قوانین نابش مانده است وانسانیت وایمان انسان هایش رخت بر بسته است .انسانیت وایمان دینداران که نباشد ، قانون آن به تنهایی راه  به جایی نخواهد برد .
به امید رستگاری وسعادت حقیقی برای شما دوستان

گل مریم .طبقه بندی: یاس،
[ یکشنبه 1392/05/13 ] [ 22:40 ] [ yas ] [ نظرات()

نمایش نظرات 1 تا 30