تبلیغات
همسران اول - راههایی برای شناخت مردان خیانتکار

همسران اول

تقدیم به تمام بانوان سرزمینم

راههایی برای شناخت مردان خیانتکار

امروزه یکی از بزرگترین دغدغه های فکری بشر درتمامی جوامع، بیوفایی در ارتباطات زناشویی است.مسئله ای که باوجود پنهانکاری هریک از همسران مثل سوهانی روح انهارامی خراشد وگاهی حتی پس ازسالها زندگی مشترک ومونس یکدیگربودن به نابودی ان زندگی منجر میشود.

بیوفایی دررابطه زناشویی ابعاد وبحثهای مختلفی را شامل میشود.دراین مطلب قصد داریم ویژگیهای شخصیتی و اجتماعی رامعرفی کنیم که با دانستن وشناخت انها میتوان تاحدودی مردانی را که زمینه خیانت را دارند شناسایی کنیم.

هرچندامروزه وفادارنبودن همسر هم ازسوی زنان وهم از سوی مردان دیده میشود.همچنین یک سری از ویژگیهای شخصیتی کلی است وبطور متقابل وجود انهادرزنان نیز انان را مستعد خیانت نسبت به طرف مقابل می کند.

عوامل زمینه ساز بی وفایی

بطورکلی برای بی وفایی درزندگی مشترک نمیتوان یک عامل را برشمرد،بلکه فردی که نسبت به زندگی مشترک خود وفادار نیست وبه عبارتی،خیانت میکند،ترکیبی ار ویژگیهای فردی و اجتماعی را داراست.هرچندگاهی تنها یک اتفاق باعث این موضوع میشود وفرد در شرایطی قرار میگیرد که دست به خیانت میزند،اما اگر ریشه یابی های لازم دراین زمینه صورت بگیرد ،به مجموعه ای از عوامل چون کمبودهای شخصیتی،محیط خانواده،جامعه واموزشهایی که فرد از جامعه دریافت کرده ،تجربه های فردی وویژگیهای شخصیتی میرسیم.

همچنین نباید فراموش کردکه همیشه چند عامل فرد را مستعد خیانت کردن می کند ونمیتوان تنها به یک عامل یا ویژگی استناد کرد،بنابراین اگر فردی یکی از این ویژگیها رادارا بود،نمیتوانید براحتی این احتمال را بدهید که او حتما دراینده خیانت خواهد کرد.

1- مردان بی صبر: دراین مورد تا حدودی عوامل تربیتی و جامعه تاثیرگذارند ، البته بادرنظرگرفتن اثرات ژنتیک فرد. برای مثال باید دید ایا فرد تحمل شرایط نامطلوب را دارد واگر درجمعی به او خوش نمی گذرد،بازهم حاضر است ان جمع را تحمل کند یانه؟

انسان بی صبریاکم صبردرمواجهه بامشکلات معمولا تصمیمات عجولانه وسرسری میگیرد.معقول رفتار نمیکند،برای عبوروپشت سرگذاشتن شرایط نامطلوب به هر دست اویزی چنگ میزندبدون درنظرگرفتن عواقب ان. طبیعیست چنین تصمیم گیریهایی در اغلب اوقات پیامدهای غیر قابل جبرانی بهمراه خواهد داشت.چنین شخصیتی درزندگی زناشویی درهنگام مواجهه بامشکلات معمولا راه میانبرراانتخاب کرده وبه بیراهه میرود.

2 - مردان ازادی طلب : بطورکلی هرفردی یک سری نیازهای طبیعی مانند نیاز به تفریح،ازادی ورعایت حریم شخصی اش را از سوی دیگران دارد، امااگرلذت جویی و ازادی فردی بیش از اندازه بالا باشد ونخواهد هیچ چیز اورامحدودکندوحتی به همسرش هم نسبت به مسائلی ماننداینکه کجا میرود؟چه میکند؟یا چه کاری انجام نمیدهد،توضیحی ارئه دهد بازهم چنین فردی مستعد خیانت هست .

3- مردان غیر مطمئن : شک داشتن به رابطه از همان ابتدا،مطمئن نبودن فرد نسبت به انتخاب همسر یا اصولی که برای ازدواج درنظرگرفته هم میتواند نشان دهنده استعداد فرد به خیانت به همسر باشد.

4- مردان ریسک پذیر: این مسئله که فرد درزندگی ریسک پذیر باشد یا نه،اورا مستعد خیانت وبی وفایی میکند.درحقیقت افرادی هستند که ریسک پذیرند وحتی به این موضوع هم می اندیشند که اگر قضیه بی وفایی انها برای همسرشان فاش شود چه چیزهایی را از دست میدهند.این قبیل افراد دل به دریا زدن را سرلوحه بسیاری از کارهایشان قرار میدهندوگویی از ابهام و عاقبت نامشخص کارشان هیجان زده میشوندواحساس شعف میکنند.

5- مردان بی تربیت : جامعه ای که فرد دران پرورش میابد، ارزشهای جامعه- جایگاه فرد درخانواده-نوع تربیت خانوادگی- نوع تعاملات اجتماعی و ارتباطات فرد از عواملی هستند که دراین حوزه مطرح میشوند.مردانی که در تربیت خانوادگی انها کم گذاشته شده،مستعد خیانت هستند.(البته مراد از تربیت شدن درخانواده سلام و خداحافظ گفتن-مسواک زدن -دست بزرگتر را بوسیدن و.....نیست.)نهادینه کردن ارزشهای اخلاقی دست مایه اولیه تربیت است.

6 -مردان جستجوگر: مهمترین مسئله ای که باید بررسی شوداین است که طرف مقابل تا چه اندازه دارای حس جستجوگریست،چراکه گاهی افراد به دلیل کنجکاوی و تازه جویی دست به خیانت می زنند.چنین افرادی مدام درحال جستجو وجذب چیزهای نو وجدید شدن هستند ومسائل تکراری وقدیمی به سرعت جذابیت خودش را دربرابر انها از دست میدهد.این موضوع درزبان عامیانه به همان تنوع طلبی معروف است وسبب میشود فردی با روحیه ی هیجان خواه-جستجوگروتنوع طلبش نسبت به موضوع بیوفایی به همسرش اسیب پذیرتر باشد.این افراد ثبات ندارند ودائما درحال تغییرند.برای مثال تغییر گوشی تلفن همراه-تغییرشغل و اتومبیل از سوی این افراد بیشتراست.نکته دیکری که باید بررسی کرد،عمررابطه های قبلی طرف مقابل است .ایا این رابطه ها عمیق بوده وتنها تجربه رابطه دوستی با چند نفر وهریک برای مدت طولانی را داشته یا پس از یک یا دوهفته رابطه های او به پایان رسیده ودوستان متعددی داشته است؟به عبارت دیگر ثبات وپایداری شخصیتی فرد و اینکه تا چه حدودی رابطه اش باقی میماند،بسیار مهم است.

7 -مردان کانون توجه :اینکه فردی در جامعه همیشه کانون توجه باشد و همه را جذب خودش کند،میتواند بر شخصیت و رفتار او تاثیر منفی بگذارد.هر چندگاهی نوع تربیت،فرد را به سمتی سوق میدهد که عزت نفس پیدا کندوهرگز بفکرخیانت به همسرخودنیفتد.

8- مردانی با سبک زندگی غیر ثابت این مورد دربستر زمان بررسی میشود.گاهی افراد در زندگی تغییرمیکنندوسبک زندگی را تغییرمیدهند.اماچگونه زندگی کردن یا چه نوع زندگی را دوست داشتن از بحثهاییست که درسبک زندگی افراد مطرح میشود.این قبیل افراد مبنا و الگویی درزندگی ندارندودر هر رابطه ای که قرار میگیرند میتوانند تغییر رویه داده و به سمت وسویی دیکر بروند.

9- مردانی با پدرخیانتکار :عوامل ژنتیکی نیزدربحث خیانت موثرند،چراکه بسیاری از ویژگیهای شخصیتی که برشمردیم همگی ژنتیکی هستند،اما احتمال دارد فاکتور ژنتیک تحت تاثیر محیط زندگی فرد تعدیل شود.برای مثال اگر درخانواده ای تربیت صحیح واصول اخلاقی حرف نخست را بزند،بطورحتم فرد راه دیگری رابرای زندگی مشترک خود در پیش خواهد گرفت ودرمقابل اگر از کودکی شاهد خیانتهای مکرر پدر به مادر باشد،این احتمال وجود دارد که راه پدر را ادامه دهد.

-10 مردان محو بقیه : یا به عبارتی چشم چران درمواقعی که با مرد مورد نظر خود به یک رستوران یا مرکز خرید میرویدبهتراست به این نکته هم توجه داشته باشید که ان مرد تا چه اندازه محو شماست وبا شما ارتباط چشمی دارد.ایا مستقیم به چشمان شما نگاه میکند یا بالای سر وشانه هایتان را. یا مدام میچرخد وبه پشت سرش نگاه میکند.درهرجمعی تمامی حواس او متوجه شماست یا حضور شما برای او فرقی ندارد.

11- مردان ...نه...نگو: افرادی که عزت نفس ندارند، محکم نیستند، نمیتوانند نه بگویند وبرای شخصیت خود احترامی قائل نیستند .برای همین مستعدخیانتند. گاهی فرد حتی اگر درشرایط ویژه ای قراربگیرد که امکان خیانت کردن به همسرش برای او فراهم باشد، هرگزخیانت نمیکند،چراکه شخصیتش به او چنین اجازه ای نمیدهد یابه بیان دیگر ارزشهای انسانی وچهارچوب و اصولی که برای خود تعریف کرده،هرگز به او اجازه نمیدهد که دست از پا خطا کند.

12 -مردان خوش تیپ: این موضوع که یک اقا تاچه حد دنبال جلب توجه دیگران است یک زنگ خطر به حساب می اید.البته این ویژگی شخصیتی درزنان هم دیده میشودوچنین افرادی مدام بدنبال باشگاههای بدنسازی و پرورش اندام -برنزه کردن و نوع لباس وپوشش خودهستند.به بیان دیگر افرادی که بیش از حد معمول مطابق مدروز ظاهر میشوندوتوجه دیگران برای انها مهم است یا حتی اگر خودش هم بنظر دیگران اهمیت ندهد بازهم دیگران به سرعت جذب او میشوند وهمیشه به وی توجه نشان میدهند مستعد خیانت کردن به همسر خود هستند.

13 - مردان کمتر از همسر: گاهی یک زن نسبت به مرد از نظر موقعیتهای اجتماعی ،مالی،ظاهری و...برتریهایی دارد،این مورد ممکن است در مرد احساس کمبودهایی را ایجاد و اورا مستعد خیانت به همسر کند،چراکه در پی ثابت کردن خود وتواناییهایش هم به خود وهم به همسرش است.

14- مردان بی اعتقاد :آیا همسرشمابه حرفهایی که میزنداعتقادداردیااگرپای منافعش درمیان باشد،انهارافراموش میکند؟ اگرفرددرجامعه برای خود یک سری اصول اخلاقی،باورها،ارزشهاوضدارزشهاراتعریف کند،به انچه اوراشکل داده اند اهمیت دهد،خط قرمزهارابشناسدوبرای خودش خط قرمزهایی را تعریف وحریمهایی را که نباید هرگز واردانهاشود مشخص کند،پس از ازدواج نیز بخوبی میداند مسئولیت هرکاری که انجام دهدباخودش است واین ارزشهای اخلاقی بعنوان یک عامل بازدارنده در مقابل بحث خیانت دراین فرد عمل میکنند.گاهی افرادحریمهای زندگی را برای خودشان هم تعریف وتعیین نکرده اند واین قضیه انهارا اسیب پذیرمیکند.این درحالیست که افراد درحرف همیشه از اعتقادات خود سخن میگویند.اما بانوان باید ببینند همسرشان درعمل تا چه اندازه به اعتقاداتش عمل میکند.

15- مردان شوخ وشنگ : برخی از مردان درقالب شوخی وباحرفهای طنزامیزازخیانت وبی وفایی سخن می گویندوبه نوعی اینکارراعادی جلوه میدهند.اغلب چنین مردانی با اینکار دوهدف را دنبال میکنند،یکی انکه حساسیت زدایی کرده باشندوبطرف مقابل خود بگویند خیلی مسئله ی مهمی نیست واگر من چنین کاری انجام دادم تو هم به روی خودت نیاوریا اینکه میخواهند حرف جدی خود را درقالب شوخی و طنز بیان کرده باشند.

16- مردان اسیب پذیر: ویژگی شخصیتی اجتناب از اسیب که البته یک ویژگی ژنتیکی هم به حساب میاید،دربرخی از افراد بالا ودربرخی دیگر پایین است.افرادی که اجتناب از اسیب انها پایین است،رفتارهای پرخطر بیشتری را تجربه میکنندویکی از این رفتارها میتواند بی وفایی نسبت به همسر وزندگی مشترک باشد.از سوی دیگر اگر این اجتناب از اسیب پذیری پایین درفردی با حس تازه جویی بالای او همراه شود،احتمال اینکه چنین فردی نسبت به همسر خود بی وفا باشد،بیشتر است .

17- مردانی با بینی عمل کرده : مردهایی که یک دفعه رمانتیک میشوندیانسبت به ظاهر خودحساسیتهایی را نشان میدهند،برای مثال ناگهان تصمیم میگیرندعمل زیبایی بینی انجام دهند،به تعهدات خود در زندگی عمل نمیکنند،حرف وحدیث مردم برایشان مهم نیست ودرحقیقت به بازخوردهایی که از اجتماع دریافت میکنند اهمیتی نمیدهند،درارتباط با مسئله خیانت اسیب پذیرترند.چراکه اگر جامعه و بازخوردی که از ان دریافت میکردند برایشان مهم بود،هرگز به همسر خود خیانت نمیکردند.

18 -مردان بی حرمت : بعضی از اقایان حتی در سخن گفتن خود حرمتها را میشکنندوتمامی اصول اخلاقی ومذهبی را زیر پا میگذارند.بالاخره باید انسان به چیزی اعتقاد داشته باشد وبه ان منبع متصل باشد،حال این منبع میتواند اخلاق باشد یا مذهب یا هردو.برای مثال گاهی غریزه انسان را بسوی خیانت سوق میدهد اما پایبندی به اصول اخلاقی یا مذهبی میتواند یک عامل بازدارنده باشد که خطا نکندیابه گناه الوده نشود .

19- مردانی با گوشی رمزدار: اگر مردی همیشه برای صفحه گوشی اش رمزی درنظر بگیرد،یا ان را از خودش حتی برای یک لحظه هم جدا نکند،اغلب اوقات در دسترس نیست وگوشی اش خاموش است،یا مردهایی که همیشه در سفرهای کاری هستند،تمامی این علائم را باید بعنوان یک هشدار درنظرداشت.البته اغلب چنین افرادی با بهانه های مختلف این کارهای خودرا توجیه میکنند،اما همگی این موارد یک زنگ خطر هستند.

و در نهایت ، نیازهای بنیادی درزندگی زناشویی : بسیاری از مشکلات برسرنیازهای اصلی انسان است.نیازهایی که اگر باازدواج ودرزندگی زناشویی ارضا نشوند وانسان برای انها پاسخی دریافت نکند،میتوانند احتمال خیانت کردن به همسر را افزایش دهند.یکی از این نیازها نیاز جنسی است اما نباید دیگر نیازهای بنیادی افرادرا نادیده گرفت.اگر هرنیازی برطرف نشود،شاید یکسال با فکر ومنطق ویکسال با اصول اخلاقی بتوان مقابل ان مقاومت کرد،اما بهرروی نیازهایش اورا از پای درمیاورد وبسوی بیوفایی سوق میدهد.(البته این موضوع بسیار جای بحث دارد) .

 

آیا بی وفایی قابل پیشگیریست؟

اموزش مهارتهای زندگی مشترک به زوجها پیش ازازدواج یکی از نکته های کلیدی دراین زمینه است.البته هرفردی پیش از هرچیز باید خود ونیازهایش را بشناسد.این موضوع که اززندگی چه میخواهدومطابق اصول دیگران ازدواج نکند،اهمیت بسزایی دارد.پس ازانکه خودراشناخت درصورت بروزهرمشکلی،میتواندباطرف مقابلش صحبت کندتابه یکدیگر درحل ان مسئله کمک کنندواگرمشکل قابل حل شدن نبود، پیش از انکه کار به خیانت بکشداز یکدیگر جداشوند.به عبارت دیگربی وفایی زوجها نسبت به یکدیگرهم مسئله ای قابل پیشگیری است.بنابراین مشاوره واموزش مهارتهای زندگی مانند مهارت ابراز علاقه کردن وشناخت ویژگیهای جنس مخالف امری ضروریست.گاهی حتی با اموزش مهارتها دو نفر با وجود تفاوتهای زیاد میتوانند برای همیشه در کنار یکدیگر بمانند و بخوبی زندگی کنندبا تشکر از رویا ی عزیز برای تهیه و ارسال این مطلبطبقه بندی: یاس،
[ یکشنبه 1392/10/15 ] [ 04:23 ] [ yas ] [ نظرات()